Att sälja på auktion

Hos oss kan du smidigt och säkert sälja dina föremål. Auctionets onlineauktioner når budgivare över hela världen.

Vi hjälper dig sälja konst, möbler, samlarföremål och mycket annat.


Så här går det tillKostnadsfri värdering

Auktionshusets experter värderar dina föremål kostnadsfritt. 

Auktionshuset hjälper även till med värderingar av hela hem. Deras experter är då tillgängliga för både hembesök eller distansvärdering via videosamtal.


1. Uppdragets omfattning
Varbergs Auktionskammare AB åtar sig för föremål som mottagits till försäljning i Sverige som kommissionär att på nedan angivna villkor för kommittentens ("säljarens") räkning på auktion försälja av säljaren inlämnade föremål. Varbergs Auktionskammare har rätt att försälja inlämnade föremål på nätauktion.

2. Inlämning/mottagning av föremål
Säljaren ansvarar för att denne har oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas in till Auktionskammaren för försäljning. När överenskommelse om försäljning träffats skall ett särskilt kontrakt upprättas mellan parterna. Varbergs Auktionskammare AB åsätter ett utropspris för varje föremål. Utropspriset baseras på en marknadsanpassad värdering men det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga utropspriset. Utropspriset utgör endast en vägledning för köpare. Auktionskammaren förbehåller sig rätten frånträda försäljningsuppdrag.

3. Försäljningsavgifter
Varbergs Auktionskammare AB tar ut en försäljningsprovision på 22,5 % inkl moms (18% exkl) samt en slagavgift på 62,50 kr inkl moms


4. Bevakningsuppdrag
Med bevakning avses att Auktionskammaren för säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet minimipris (bevakningspris). Bevakningspriset skall bekräftas skriftligen på kontrakt eller via e-postmeddelande eller muntligen. Föremål med ett värde under 2000 kr har ett startbud på 300 kr.

5. Ej sålda föremål
Ej sålda föremål skall avhämtas av Säljaren senast sex (6) kalenderdagar efter auktionens slut. Om avhämtning ej sker inom föreskriven tid äger auktionen rätt att publicera föremålet nätauktion igen. Varbergs Auktionskammare AB har rätt att publicera varje föremål sex (6) gånger. För föremål som inte sålts och avhämtats inom föreskriven tid, debiteras en förvaringsavgift om 40 kr (50 kr ink. moms) per kalenderdag eller så skänks föremålen till lokala hjälporganisationer. För föremål ej avhämtade inom 14 dagar har Varbergs Auktionskammare AB rätt att sälja dessa i enlighet med reglerna i lagen om näringsidkarens rätt att sälja ej avhämtade föremål.

6. Redovisning/utbetalning
Redovisning och betalning sker inom 24 arbetsdagar efter auktionen under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och reklamation ej skett.

7. Ansvar för fel
Om Auktionshuset gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har Auktionshuset rätt att kräva motsvarande ersättning av säljaren.

8. Force Majeure
Varbergs Auktionskammare AB ansvarar inte för förlust som åsamkas säljaren vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet som Auktionshuset inte kunnat råda över eller förutse.

9. Tvist
Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal gällande föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige.

10. Personuppgiftsbehandling
Personuppgifter som lämnats vid kontakt med Varbergs Auktionskammare AB inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande behandlas såväl manuellt som med datorteknik för fullgörelse av auktionsverksamheten samt tillsammans med externa tjänsteleverantörer samt förpliktelser enligt lag. Det finns ett antal särskilda tjänster som erbjuds av utomstående parter som vi kallar externa tjänsteleverantörer och som kan vara gratis när Du använder Webbplatsen (t.ex. nätauktionstjänster (Auctionet AB), depositions- och betalningstjänster (DIBS)). Du samtycker till att vi får uppge och överföra Dina personuppgifter till dessa företag.